Wildinghe Consultancy

Advies + Interim Management

Artikelen
Navigatie
 

Cash management in de organisatie


Cash management (CM) houdt zich bezig met het beheer op korte termijn van geldstromen, saldi, liquiditeiten, valutaposities en renteposities. Cash en creditmanagement houdt zich bezig met het beheer op korte termijn van werkkapitaal.
CM is goed te vergelijken met het vakgebied logistiek. Ook daar is "Just-In-Time" een belangrijk begrip. De logistiek manager probeert de kosten van de goederenvoorraad te minimaliseren en de cash manager probeert de geldvoorraad te optimaliseren.
Het doel van CM is:
 • minimale rente-, transactie- en provisiekosten;
 • maximale rente- en koersopbrengsten;
 • beheersing van valuta-, rente- en liquiditeitsrisico's;
 • een optimale balanspositie, zoals debiteuren > crediteuren en (off-balance) financiering.

De positie van CM is in veel bedrijven een punt van discussie. CM functioneert als intermediair tussen de werkmaatschappijen binnen een organisatie en de verschaffers van kort vermogen op de geldmarkt. De vraag is of CM volledig gecentraliseerd moet worden of dat de werkmaatschappijen hun onafhankelijkheid moeten behouden waarbij de cash manager een coŲrdinerende rol speelt. Bij volledig centraal CM zijn alle beslissingen omtrent het beleggen van liquide middelen, crediteurenbetalingen en debiteuren volledig gecentraliseerd.

De voordelen van gecentraliseerd CM zijn:
 • bundeling van kennis en ervaring;
 • matching van financiŽle posities en geldstromen;
 • centrale inkoop van financiŽle diensten;
 • grotere beheersbaarheid van financiŽle posities.

De nadelen van gecentraliseerd CM zijn:
 • vermindering van de lokale kennis;
 • afnemende aandacht voor de rente-effecten van externe betalingen en ontvangsten;
 • minder kennis van de lokale betalingsgewoontes.

Het volgende schema geeft de mogelijke organisatorische plaats van CM weer ten opzichte van andere Finance & Administration activiteiten.
De activiteiten die tot het vakgebied cash management behoren kunnen als volgt worden toegelicht:
Saldobeheer is het zodanig verplaatsen van saldi dat het rendement op de dagelijks opeisbare LM wordt geoptimaliseerd.
Geldstroombeheer is het streven naar minimale en efficiŽnt verlopende geldstromen tegen minimale kosten. Daartoe kan bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt van betaalinstrumenten, in-house banking en de opbouw van rekening- en circuitstructuren.
Liquiditeitenbeheer is het zodanig gebruik maken van substantiŽle tijdelijke liquiditeitsoverschotten of tekorten (op incidentele of repeterende basis), dat het rendement op liquiditeiten wordt geoptimaliseerd. Daartoe kan bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt van liquiditeitsprognoses (rolling forecast CF) en geldmarkt (brokers en intermediairs).
Valutabeheer heeft als primair doel het afdekken van risico's die voortkomen uit economische exposure. Daarnaast wordt met valutabeheer gestreefd naar optimale transactieresultaten tussen valuta. Daartoe kan gebruik worden gemaakt van interne en externe dekkingstechnieken.

Voor het 'in control' houden van cash management zijn de volgende instrumenten beschikbaar:
 • een treasury statuut;
 • een credit policy;
 • een risk management statuut;
 • periodieke inventarisatie en evaluatie van risico's;
 • AO/IC procedures en instructies;
 • prestatiemeting van de resultaten van cash management.